Till umu.se

Utbildningsrådet vid Idrottshögskolan

Utbildningsrådet vid Idrottshögskolan finns som resurs när utbildningsprogram och -kurser inom idrottsområdet bildas eller ombildas. Rådet ska även finnas till om ett stöd för den interdisciplinära samverkan som präglar Idrottshögskolans verksamhet.

Vid idrottshögskolan finns sedan år 2013 ett utbildningsråd inrättat.  Utbildningsrådets huvuduppdrag är att:

  • fungera som ett strategiskt diskussionsforum och vara rådgivande i planeringsarbetet för fakulteterna, lärarhögskolan och universitetet som helhet när utbildningar inom det idrottsvetenskapliga fältet utvecklas och förändras
  • stödja och stimulera interdisciplinär samverkan mellan utbildningsprogram liksom extern samverkan mellan idrottsprogram och det omgivandet samhället
  • fungera som ett diskussionsforum för strategiska frågor som rör kombinationen elitidrott och studier
  • fungera som ett diskussionsforum gällande de särskilda utbildningssatsningar inom Riksidrottsuniversitetet som ges Umeå universitet från och med hösten 2018.

Utbildningsrådet består av representanter från samtliga fyra fakulteter, Lärarhögskolan, pegagogiska institutionen, institutionen för psykologi, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - både från idrottsmedicinska enheten samt från enheten för fysioterapi (de tre institutioner som f.n. har mest idrottsrelaterade utbildningar), en representant från enheten för externa relationer (ER) samt studeranderepresentanter.

Utbildningsrådets sammansättning

Mandatperiod: 2016-01-01 t.o.m. 2018-12-31

Ordförande:
Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare, Idrottshögskolan
090-786 55 29
070-527 15 26

Sekreterare:
Anna-Karin Eriksson, enhetsadministratör, Idrottshögskolan
090-786 67 29

Ledamöter:
Per Lindström, utbildningsledare, Medicinska fakulteten
Nils Eriksson, utbildningsledare, Samhällsvetenskapliga fakulteten
Birgitta Wilhelmsson, utbildningsledare, Lärarhögskolan
Michael Gruber, lektor, Insitutionen för psykologi
Magnus Ferry, pedagogiskt ansvarig, Pedagogiska institutionen
Apostolos Theos, pedagogiskt ansvarig, Idrottsmedicin
Carin From, programvägledare, Samhällsmedicin och rehabilitering
Mats Reinhold, samordnare, Enheten för externa relationer
Vakans, studeranderepresentant, Idrottsvetenskapliga programmet
Wictor Lundström, studeranderepresentant, Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi

Adjungerade ledamöter:
Susanne Vikström, utbildningsledare, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Fredrik Georgsson, utbildningsledare, Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten
Ann-Catrine Eriksson, utbildningsledare, Humanistiska fakulteten

Utbildningsrådet består av representanter från samtliga fyra fakulteter, Lärarhögskolan, pegagogiska institutionen, institutionen för psykologi, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering - både från idrottsmedicinska enheten samt från enheten för fysioterapi (de tre institutioner som f.n. har mest idrottsrelaterade utbildningar), en representant från enheten för externa relationer (ER) samt studeranderepresentanter.

Skälet till att ledamöterna från Samhällsvetenskapliga faktulteten och Medicinska fakulteten är ordinarie medan ledamöterna från Humanistiska fakulteten samt Teknisk-naturvetenskaplig fakulteten är adjungerande grundar sig på att de förstnämnda driver program med idrottsinnehåll.
 


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Mötestider Utbildningsråd 2018

16/2 kl. 10-12, Idrottshögskolans konferenslokal

27/4 kl. 10-12, Intermedius, Idrottsmedicinska enheten