Avslutade projekt med innebandyrelevans

Nedan presenteras avslutade forsknings- och utvecklingsprojekt med innebandyrelevans inom IKC:s verksamhet vid Idrottshögskolan samt i samarbete med övriga lärosäten inom Sverige.

För mer information om studier med innebandyrelevans kontakta Taru Tervo, forskningssamordnare vid IKC.

Vilka uppfattningar har ledare inom Svenska Innebandyförbundet om god barnidrott?

Ansvarig för projektet: Staffan Karp, Pedagogiska institutionen

Projektets målsättning: Syftet med projektet är att studera hur ledarna ser på vad som är god barnidrott och hur väl detta stämmer överens med hur det ser ut i den egna föreningen.

Finansiering: delfinansieras av Svenska Innebandyförbundet

Innebandyledarna och Idrotten vill

Science of floorball

Ansvarig för projektet: Taru Tervo, PhD, forskningssamordnare, IKC.

Projektets målsättning: Syftet med översiktsstudien var att ta reda på det vetenskapliga läget för innebandyn.


Science of floorball

Fler flickor i innebandy

Ansvarig för projektet: Inger Eliassson, Pedagogiska institutionen.

Projektets målsättning: Det övergripande syftet med studien är att nå fördjupad kunskap om hur idrottsföreningar kan arbeta strategiskt och operativt för att öka antalet flickor/kvinnor som spelar innebandy med särskilt fokus på att få dem att fortsätta som innebandyspelare över tonårsperioden och upp i vuxen ålder.

Finansiering: Idrottslyftet

Forskningsrapport: Att sluta med idrott. En analys av avslutsprocessen och varför flickor slutar spela innebandy.

Utvärdering av 40X20 projektet

Ansvarig för projektet: Staffan Karp, Pedagogiska institutionen

Projektets målsättning: Utvärdering av 40x20 projektet handlar om att stödja innebandyföreningar att få tillstånd av nybyggnation eller ombyggnation av idrottsanläggningar utifrån de lokala innebandyföreningarnas behov.

Finansiering: Svenska Innebandyförbundet

För mer information om projektet kontakta: Stefan Karp, Umeå universitet, eller Magnus Fantenberg, Svenska Innebandyförbudet.

Skadefrekvensen i relation till 9+ screeningstest

Ansvarig för projektet: Jenny Ermling, leg sjukgymnast, magisterstudent Institutionen för Kirurgisk och perioperativ vetenskap - Idrottsmedicinska enheten.

Målsättning med projektet: Syftet med studien är att undersöka om det finns ett samband mellan skadefrekvens och resultatet på 9+screening test bland 6 olika elitinnebandylag.

Finansiering: Studentuppsats

Lower extremity injuries in young floorball players: A prospecitve study on overuse injuries

Kontaktperson: Susanne Beischer, Leg sjukgymnast.

Projektets målsättning: Studien syftar till att kartlägga förekomsten av överbelastningsskador i nedre extremitet, det vill säga höft/bäcken, knä, underben och fot, hos barn och ungdomar födda 1999 eller senare som regelbundet deltar i organiserad innebandyaktivitet med avseende på prevalens, svårighetsgrad, lokalisation och konsekvensen av skada. Målet med studien är också att undersöka hur förekomsten av överbelastningsskador påverkas av deltagande i andra idrottsaktiviteter vid sidan om innebandyn.

Magisteruppsats vid Linnéuniversitetet.

Vissa forskningsprojekt utförs som studentuppsatser.
Läs mer om avslutade studentuppsatser


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion