Forskare inom idrottsområdet

Nedan presenteras forskare inom Idrottshögskolans nätverk och deras aktuella forskningsprojekt inom det idrottsrelaterade området. I dagsläget är det cirka 43 forskare.

Läs mer om respektive forskare och deras publikationer genom att klicka på deras titel och institution. 

Aasa Ulrika

Aasa Ulrika
Universitetslektor, Med. dr
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Fysisk aktivitet och kapacitet - förändring över tid, faktorer som påverkar förändring
 • Anpassad fysisk aktivitet som förebyggande och behandlande åtgärd
 • Kliniska tester och mätmetoder för idrott och hälsa
 • Rörelseanalys
 • Prevention av mekansik överbelastning i kroppen
 • Rehabilitering av mekansik överbelastning i kroppen
 • Rehabilitering vid långvarig smärta
 • "The Swedish Physical activity study" - en longitudinell studie som följt 425 personer från 16-50 år med upprepade mätningar
 • Musik som motivation vid träning - en studie om hur gympa kan användas för inaktiva personer för att öka deras aktivitet och kapacitetsnivå
 • Behandling av patienter med ont i ryggen - för vilka bör marklyft ingå i rehabiliteringsprocessen?
 • Strids- och helikopterpiloters besvär och hur de ska förebyggas

Alfredsson Håkan

Alfredsson Håkan
Professor
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Behandling av senskador
 • Utveckling av nya icke-kirurgiska och kirurgiska behandlingsmetoder
 • Utveckling av ultraljudsdiagnostik vid senskador och ultraljudsvägledd behandling av skenskador
 • Samarbetsprojekt med Mayo kliniken - Utveckling av ultraljudsdiagnostik för detektion av plantarissenan samt utveckling av ultraljudsvägledda perkutana mini-invasiva senbehandlingar
 • Samarbetsprojekt med Anatomen i Umeå - Kartläggning av innerveringsmönster, cell karaktäristika, cellodling och neuromodulering i kroniskt smärtande senor.
 • Samarbetsprojekt med UCLH i London - Kliniska studier avseende behandling av Akillestendinopati samt användande av ny ultraljudsbaserad utvärderingsteknik av srnor UTC (Ultrasound Tissue Characterisation).

Antti Henrik

Professor, Universitetslektor, PhD
Kemiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Kemi
 • Metabolomik - analys av förändringar av små molekyler i biologiska system
 • Bioinformatik/Kemomerti
 • Prediktiv metabolomik; metodutveckling samt applikation inom människors hälsa och sjukdomar
 • Metabolomik och kemometrisk bioinformatik för studier av cancer
 • Metabola markörer för neurodegenerativa sjukdomar
 • Metabola markörer för akut sjukdom, kroniska bärare och behandlingsrespons i Enterisk feber

Backman Ludvig

Backman Ludvig
Forskningsassistent, förste
Integrativ medicinsk biologi (IBM): Anatomi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Kroniskt smärtande senor
 • Experimentell senforskning
 • Förändringar i smärtande senor och in kringliggande vävnad
 • Experimentella studier rörande patofysiologin av tendinos

Berglund Lars

Berglund Lars
PhD, universitetsadjunkt
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning
 • Tung styrketräning som rehabilitering av ländryggsbesvär
 • Smärta och rörelsekontroll
 • Tester av rörelsekontroll
 • Teknik för optimal styrka
 • Skador inom styrkelyftsidrotten
 • Marklyftsträning mot långvarig ländryggssmärta

Björklund Martin

Björklund Martin
Universitetslektor, PhD
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Proprioception
 • Rehabilitering och träning vid långvarig nack-skuldersmärta
 • Sensomotorisk testning för nacke-skuldra, rörelseanalys
 • Rörelse- och styrketestning för nacken
 • Muskeltöjning, rörlighet
 • Muskulär trötthet vid långvarigt lätt arbete (low frequency fatigue)
 • Effekter av nackkoordinationsträning vid långvarig smärta
 • Effekter av individanpassad träning och behandling vid nacksmärta
 • Effekterna av rehabiliterande träning vid nacksmärta på metaboliter och inflammatoriska substanser

Boraxbekk Carl-Johan

Boraxbekk Carl-Johan
Universitetslektor
Enheten för demografi och åldrande forskning vid Umeå universitet

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Hjärnavbildning; motorisk och mental träning och dess underliggande neurala mekanismer
 • Fysisk aktivitets påverkan på hjärnans funktioner
 • Neurala korrelat av spelförståelse
 • PHIBRA: Physical Influence on Brain in Aging
 • Motor learning across the lifespan - brain imaging studies of motor imagery and motor training

Burén Jonas

Jonas Burén
Docent, Universitetslektor, Forskarassistent
Institutionen för kostvetenskap samt Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Fettväven och dess betydelse för fetmarelaterad sjuklighet
 • Idrottsnutrition
 • LCHF-kost och effekter på hälsa och prestation - en randomiserad, kontrollerad överkorsningsstudie
 • Kostintag vid idrottsutövning

Davis Louise

Davis Louise
Universitetslektor
Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Exploring Transformational Leadership within British Tennis
 • Performance Management within Elite English Football Academies
 • A programme of psychophysiological research examining the influence of training load and coach- relationships on athlete burnout
 • Coach-Mentoring and coach-mentor relationships and educational development

Davis Paul

Davis Paul
Universitetslektor
Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • The role of psychology in health and high performance
 • The psychology of coaching
 • Emotions in sport
 • The influence of an individual’s personality in sport
 • Burnout (athletes, coaches, & support staff)
 • Youth sport (athletes, coaches, peers, & parents)
 • A programme of psychophysiological research examining the influence of training load and relationships on athlete burnout
 • A series of studies investigating emotions and emotion regulation in athletes, coaches, and parents
 • A programme of research exploring variations in the recall of emotions associated with exercise and sport
 • Ongoing evaluation of sport programs aimed at improving public health in association with Public Health England, Premiership Rugby, and Football clubs in the English Premiership

Eliasson Inger

Eliasson Inger
Universitetslektor, PhD
Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Barn och ungdomsidrott i föreningsliv och skola
 • Idrott och barnrättsperspektiv
 • Idrottens lärande
 • Fostran och socialisation
 • Genus- och generationsperspektiv inom idrott
 • Idrottens ledarskap och idrottsutveckling
 • Ungdomsidrottens talangutveckling och dess prestationssystem
 • Specialidrott i skolan
 • To be a "coach parent" and a "coach child" in sport in the light of changing childering discourses
 • Fler flickor i innebandy, FFI

Fahlén Josef

Faheln Josef
Docent, Universitetslektor, PhD, Forskarutbildningsansvarig
Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Organisering och ledning i idrottsföreningar
 • Barn och ungas spontanidrottande
 • Idrottsanläggningars ägarförhållanden, finansiering och nyttjande
 • Förändringsprocesser i föreningsidrott
 • Idrottspolitisk styrning
 • Aktiviteter på nätet - en studie av ungdomars idrotts- och motionsvanor samt fördelningen av kommunalt stöd
 • Idrotten i folkhälsoarbetet - en studie av retorik och praktik
 • Idrottspolitik som nygammal samhällsbyggare

Ferry Magnus

Ferry Magnus
Lektor, PhD Idrottsvetenskap, Pedagogiska institutionen
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning
 • Idrottsprofilerad utbildning
 • Barn och ungas idrottande
 • Skolans idrottsundervisning
 • Idrottsprofilerad utbildning - School sport

Forsgren Sture

Forsgren Sture
Professor
Integrativ medicinsk biologi (IMB): Anatomi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Experimentell muskel- och senforskning
 • Samarbete med idrottsmedicin avseende studier av kroniskt smärtande senor
 • Studier av strukturella förändringar i smärtande senor
 • Studier av överbelastningsskador för muskler

Gilenstam Kajsa

Gilenstam Kajsa
Universitetslektor, Med Dr
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Kön och genus i idrott
 • Idrottsfysiologi ur köns- och genusperspektiv
 • Ishockey
 • Förutsättningar och prestation i ishockey i ett nationellt och internationellt perspektiv

Hjelm Jonny

Professor
Institutionen för idé och samhällsstudier

 

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Idrottens genus
 • Den beteendevetenskapliga idrottsforskningen och ”tävlingsidrotten”
 • Idrottsföreningarnas demokratiska processer
 • Fotbollens historia
 • Idrottens tävlingsfostran. Konkurrens, prestation och gemenskap inom svensk idrott 1965-2005
 • Idrottsföreningen som demokratisk fostrans miljö

Holmström Stefan

Holmström Stefan
Universitetslektor, PhD
Institutionen för psykologi

 

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Talangutveckling och talangutvecklingsmiljöer
 • Motivation och motivationsklimat

Hult Andreas

Hult Andreas
Postdoktor
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Fysisk aktivitet och hälsa
 • Accelerometri
 • Bloddopning
 • Blodanalyser
 • Proteomik
 • Healthy ageing initiative
 • Rekommendationer gällande fysisk aktivitet för äldre

Häger Charlotte

Häger Charlotte
Professor, Chef för U-motion Rörelseanalyslaboratorium
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Enheten för sjukgymnastik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Övergripande: motorisk kontroll hos barn och vuxna samt hos de personer med olika rörelsestörningar
 • Laboratoriebaserad rörelseanalys som omfattar olika slags metodik, analys och tolkning av t.ex. gång, koordinations- och balanstester med kinematik, kinetik och elektromyografi (d.v.s. registrering av rörelsedata, kraftdata samt muskelaktivitet)
 • Sjukgymnastik och rehabilitering vid olika skadetillstånd
 • Långtidsuppföljning av opererade respektive icke-opererade korsbandsskadade personer med fokus på rörelsekontroll och utveckling av olika laboratoriemått för att kvantifiera detta
 • I samarbete med Institutionen för psykologi: Effekter av rytmisk koordinationsträning på kontroll av golfsving hos golfare
 • I samarbete med Institutionen för psykologi: Effekter av rytmisk koordinationsträning på prestation och hjärnaktivitet hos fotbollsspelare
 • Planerat projekt relaterat till rörelsekontroll hos innebandyspelare med fokus på förebyggande och rehabilitering av knäskador

Johansson Annika

Johansson Annika
Universitetslektor, PhD
Pedagogiska institutionen och Polisutbildningen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Uttagningar inom idrotten med speciell fokus på uttagningar på elitnivå
 • Bedömningsproblematik inom idrotten, domarproblematik och liknande
 • Ledarskap och coaching inom idrotten
 • Lärande expertis inom idrotten
 • Mentala färdigheter och förberedelser inför prestationer
 • Laguttagningsproblematik inom idrotten

Johansson Jonas

Johansson Jonas
PhD, Folkhälsa och klinisk medicin, enhet Yrkes- och miljömedicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Träning och energiomsättning
 • Fysisk aktivitet och osteoporos
 • Testmetodik inom utvärdering av balans, bentäthet samt kroppssammansättning
 • Äldres fysiska aktivitetsmönster kopplat till hälsostatus samt fall- och frakturrisk
Jonasson Lars Jonasson Lars
Förste forskningsassistens, Institutionen för integrativ medicinsk biologi (IMB)

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Fysisk aktivitet och kongnition
 • Fysisk aktivitet och hjärnstruktur
 • Fysisk aktivitet och dopamin
 • Aerobic Fitness and Healthy Brain Aging: Cognition, Brain Structure and Dopamine

Jonsson Per

Jonsson Per
Lektor, fysioterapeut
Idrottsmedicinsk support för Idrottshögskolans kompetenscenter

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Idrottsskador med inriktning mot överbelastning/akuta skador samt kroniska senskador i axel och nedre extremitet
 • Biomonitorering, prestationsutveckling och prevention av idrottsskador hos elitidrottare vid Umeå Universitet
 • Hälsosam prestationsutveckling Medicinsk support och skadeprevention: Ett samverkansprojekt mellan Ortopedklinikens idrottsskademottagning NUS, Dragonskolan Umeå
 • Rehabilitering vid impingement i axeln

Karp Staffan

Karp Staffan
Docent
Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Inertia and change in sports systems
 • Organised sports as an arena for learing and socilisation
 • The meaning of sports for children and youth
 • Good sports for children
 • Perspektiv på god idrott för barn och ungdom. En jämförande studie av uppfattningar bland idrottsvetar- och idrottslärarstudenter
 • Perspektiv på god idrott för barn och ungdom. En studie av uppfattningar bland idrottsledare
 • Nya tider - alternativa logiker? Idrottsledares erfarenheter av ledarskap inom motions- och breddidrott

Lindehall Hadrévi Jenny

Lindehall Hadrévi Jenny
Forskningsassistent, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Biokemiska processer vid arbetsrelaterad muskelsmärta
 • Proteinkemiska analyser och multivariat dataanalys
 • Neuromuskulär adaption vid rehabilitering av kronisk smärtande muskel
 • Skillnader i uttryck av proteiner med relevans för muskelkontraktion mellan smärtande och frisk muskel - en nyckel till varför arbetsrelaterade besvär kvarstår
 • Effekterna av arbetslivsanpassad smärtrehabiliterande träning på de biokemiska muskulära processerna

Lindholm Johan

Lindholm Johan
Professor, Juris doktor
Juridiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Idrottsjuridik allmänt
 • EU-rätt
 • Marknadsrätt, inkl. konkurrensrätt
 • Doping, idrottsligt fusk eller rättslig angelägenhet
 • Konkurrensrättens tillämpning på idrottsliga regler
 • Kommersiell exploatering av idrottslig verksamhet

Guy Madisson

Guy Madisson
Professor
institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Idrottspsykologi
 • Neuropsykologi
 • Musik och träning
 • Fysisk aktivitet
 • Effekter av musik på träningsintensitet, upplevd ansträngning och syreupptagningsförmåga

Malm Christer

Malm Christer
Universitetslektor, Docent
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Exercise testing
 • Muscle adapation
 • Exercise immunlogy
 • Doping
 • Multivariant analysis
 • Pediatric exercise physiology
 • Muscel adatation in response to physical exercise
 • Blood transfusion and doping
 • Swedish Civil Contingencies Agency (MSB)
 • Rheutatoid Arthritis
 • Cross country skiing
 • Ski Team Sweden Alpine
 • Muscle morphology/proteome in relation to function and work overload
 • Human and cold: Effects of living and working in cold overload
 • Effects of anabolic steroids on physical performance and muscle function
 • Swedish Military

Nordström Anna

Nordström Anna
Professor i folkhälsa, Överläkare
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin: Yrkes- och miljömedicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Fysisk aktivitet och hälsa
 • Riskfaktorer och analyser inom traumatologi
 • Skadeuppkomsten inom innebandy
 • Vilka konsekvenser kan en hjärnskakning från en idrottskarriär få senare i livet?
 • Healthy Ageing Initative

Nyström Helena

Gustafsson Helena
PhD
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Geriatrik
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning
 • Epidemiologisk forskning
 • Skadeuppkomst inom innebandy

Nyström Markus

Nyström Markus
Institutionen för psykologi
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Fysisk aktivitet på recept
 • Klinisk psykologi
 • Internetbehandlingar
 • Effekten av aktivering vid depression

Rönnlund Maria

Ronnlund Maria
Postdoktor
Institutionen för idé och samhällsstudier

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Demokrati, inflytande och delaktighet
 • Idrottsföreningarnas demokratiska processer. Organisering av idrott på lokal klubb-/föreningsnivå

Schelin Lina

Universitetslektor
Handelshögskolan

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Statistik
 • Funktionell dataanalys
 • Förbättrad analys och tolkning av rörelsedata från personer med funktionshinder - innovativa statistiska metoder
 • Långtidsuppföljning av opererade respektive icke-opererade korsbandsskadade personer med fokus på rörelsekontroll

Sommer Marius

Sommer Marius
Universitetslektor
Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Sport performance assessment and interventions
 • Movement kinematics
 • Motor timing, motor controll, co-ordination and laterality
 • FMRI Investigations
 • Self Regulated Learing and Motivation
 • Effects of bilateral multimodal training in golf and soccer: Timing, laterality and mirror neurons

Stenfors Nikolai

Universitetslektor, docent, överläkare
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, enheten för medicin

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Luftrörsbesvär och astma hos idrottare:bronkiell hyperreaktivitet
 • Prevalens, incidens och remission av luftrörssymtom och astma hos svenska elitkonditionsidrottare
 • Prevalens av luftrörssymtom och astma hos skidåkare i yngre tonåren: en prospektiv kontrollerad kohortstudie
 • Prevalens av luftrörsymtom och riskfaktorer för astma hos svenska tävlingsmotionärer: en webbenkätstudie
 • "Exercise-induced laryngeal obstruction" hos konditionsidrottare

Stenling Andreas

Stenling Andreas
PhD
Institutionen för psykologi
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Ledarskap och motivation i idrott
 • Ledarskap och motivation i arbetslivet
 • Talangutveckling i idrott
 • Strukturell ekvationmodellering
 • Behovsfrämjande ledarskap och dess relation till idrottares motivation, prestation och välbefinnande

Stenling Cecilia

Stenling Cecilia
Lektor
Pedagogiska institutionen
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning
 • Organisering och ledning av föreningsidrott
 • Förändringsprocesser i föreningsidrott
 • Idrottspolitisk styrning
 • Making the case for organized sport: the sonstruction of legitimizing accounts in public sport policy adovcacy processes (I idrottens namn: distriktsförbunds idrottspolitiska arbete i en förändrad idrottspolitisk kontext)
 • Exploring negotiations between member needs and external expectation in sport club boardrooms.


 

Stål Per

Universitetslektor
Integrativ medicinsk biologi (IMB): Anatomi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Muskelmorfologi i frisk, sjuk och tränad muskulatur
 • Neuromuskulära skador
 • Neuromuskulär regeneration
 • Förändringar i musklernas kärlsystem
 • Effekter av 84 dagars sängläge på muskler med och utan träning
 • Neuormuskulära förändringar hos motionärer och diabetespatienter med kompartmentsyndrom
 • Kontralaterala strukturella förändringar vid ensidig muskelöverbelastning
 • Myogen stamcellsaktivering vid överbelastning
 • Effekter av doping på muskelmorfologi och styrka

 Svensson Michael

Svensson Michael
PhD, Universitetslektor
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Fysiologi och idrottsfysiologi
 • Nutrition och näringsfysiologi
 • Medicin, hälsa och träning
 • Muskelbiologi och metabolism
 • Prestationsutveckling
 • Muskeltillväxt
 • Övervikt och undervikt
 • Typ 2-diabetes, endokrinologi, metabola störningar och träning
 • MuscleGain – Effekter av tung styrketräning under 8 veckor på muskeltillväxt, muskelfiberkomposition, testosteron och aerob metabolism.
 • URAX – Modifierad stenålderskost i kombination med träning under 12 veckor och effekter på aerob metabolism, kroppskomposition och insulinkänslighet hos äldre män och kvinnor med övervikt och typ 2-diabetes.
 • ProFit – Könsrelaterade skillnader i metabolt och molekylärt träningssvar av 7 veckors kombinerad uthållighets- och styrketräning hos unga män och kvinnor med övervikt och låg konditionsstatus?
Söderlund hanna Söderlund Hanna
Forskare i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk
Institutionen för språkstudier

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Språk och kön
 • Förhandling av maktpositioner i samtal på tv
 • Diskursanalys
 • Multimodal interaktion i samtal på tv
 • Förhandlnigar av kön och maktpositioner i idrott på tv

Söderström Tor

Söderström Tor
Professor i pedagogik, PhD, Föreståndare Idrottshögskolan
Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Lärande och utveckling
 • Talangutveckling och talangutvecklingssystem
 • Fotbollens talangssystem

Tafvelin Susanne

Universitetslektor, PhD Institutionen för psykologi

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Leadership and athlete well-being
 • Motivational processes
 • Implementation of organizational level interventions
 • Transfer of training
 • Implementation of need supportive structures at the organizational level in Swedish sports clubs

Tengman Eva

Tengman Eva
Postdoktor
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Sjukgymnastik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Korsbandsskador
 • Rörelseanalys och styrkemätingar
 • Sjukgymnastik
 • Långtidsuppföljning av främre korsbandsskada

Tervo Taru

Tervo Taru
Leg.Sjukgymnast, PhD, forskningssamordnare innebandyns kompetenscentrum (IKC)
Idrottshögskolan

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Fysisk aktivitet och benhälsa
 • Osteoporos
 • Fysisk aktivitet och cancer
 • Skade- och skadepreventionsforskning inom innebandyn
 • Skadeuppkomst inom innebandyn
 • Healthy Ageing Initative

Theos Apostolos

Theos Aposotolos
Universitetsadjunkt
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Muscle damage and muscle regeneration - remodeling
 • Developmental physiology - children´s exercise physiology
 • Repeated sprint ability, fatigability and metabolism
 • Mechanism of muscle function fatigue and oxidative stress

Wickman Kim

Wickman Kim
Universitetslektor, PhD, områdesledare för Specialpedagogik
Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Funktionshinder och idrott
 • Barnrättsperspektivet
 • Specialpedagogik
 • Genus och mångfald
 • Jämställdhet och jämlikhet
 • Tillträde till idrottens fält. Om funktionsnedsättning, idrott och genus
 • Goda föräldrar har fiska barn? En kritisk granskning av mötet mellan statligt föräldrastöd och föräldrars berättande livsvillkor
 • Skogen som integrationsarena

Wikström-Frisen Lisbeth

Wikström-Frisen Lisbeth

Universitetsadjunkt, PhD
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Träning
 • Kvinnor
 • Hormoner
 • Fysisk aktivitet och hälsa
 • Training effects, mood and its relationship with hormone levels in physically active women with and without oral contraceptives
 • Healthy Ageing Initative

Yu Jiguo

Jigou Yu
Universitetslektor, PhD
Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Muskulär anpassning till excentrisk träning
 • Crossover effekter av inflammatoriska reaktioner på muskel överbelastning
 • Undervisning i ämne: idrottsfysiologi
 • Mekanismer för styrkeövning efter excentrisk träning i människor
 • Mekanismer för träningsvärk inducerad av excentrisk träning

Yu Jun

Yu Jun
Professor i Matematisk statistik
Institutionen för matematik och matematisk statistik

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Biostokastik
 • Stokastisk modellering och statistisk analys av spatial-temporala data
 • Statistisk signal- och bildanalys
 • Metabola och cellulära effekter av fysisk träning hos inaktiva unga män och kvinnor med övervikt (samarbete med Idrottsmedicin)
 • Effekter av intag av kolhydratdryck +/- protein över 8 veckor med hypertrofiinriktad styrketräning (samarbete med Idrottsmedicin)
 • Hur påverkar muskelaktivitets variation uthållighet vid SUB maximala isometriska kontraktioner (samarbete med Medicinsk teknik, VLL)
 • Knee function after ACL injury - genetic predisposition, clinical and laboratory assessment and long term consequences in relation to treatment, ostheoarthritis and quality of life (samarbete med Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering)

Åström Peter

Åström Peter
Universitetslektor
Pedagogiska institutionen

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning

Aktuella forskningsprojekt med idrottsanknytning

 • Physical education and health
 • Inclusion/exclusion
 • Motivational processes
 • Leadership and coaching
 • Vardagsmotion/Fysisk aktivitet i skolan - NEAT

Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Tor Söderström
Idrottshögskolan, Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 78 15

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Taru Tervo
Idrottshögskolan, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 9294

Mobil:  072-577 9294

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Pernilla Eriksson
Idrottshögskolan, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Mobil:  070-527 15 26

Kontaktformulär